วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


กระบวนทัศน์
การศึกษาของไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลง  และการปรับตัวของระบบการศึกษาเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ประการสาคัญคือการสร้าง  ปัญญาวิถี ได้แก่การยกระดับการศึกษา การยกระดับคุณภาพแรงงาน และการยกระดับการวิจัยและพัฒนา การวางแผนระบบการศึกษา เพื่อสร้างด้านคุณภาพ ศักยภาพ และทักษะ  ซึ่ง เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์  ได้กล่าวเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการศึกษาขึ้นใหม่ต้องกำหนดวิสัยทัศน์ทางการศึกษา  สังคมแห่งการเรียนรู้ นำมากำหนดเป็นอุดมการณ์ทางการศึกษาเพื่อมุ่งสร้างสรรค์และพัฒนาคน
กระบวนทัศน์นั้น หมายถึงความคิดที่มีการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ  วิธีคิดหนึ่ง ๆ ก็คือ กระบวนทัศน์หนึ่งในการศึกษาเรื่องหนึ่งอาจมีหลากระบวนทัศน์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิถีการศึกษา แต่ความหลากหลายเหล่านี้จะมีกระบวนทัศน์หลักอยู่เสมอ
กระบวนทัศน์หรือวิธีคิดของการจัดการศึกษาในยุคใหม่จะมีความแตกต่างจากวิธีคิดในรูปแบบการศึกษาแบบเดิมอย่างสิ้นเชิง ซึ่งจะเป็นไปตามสภาพของสังคม และปรากฏการณ์ของสภาพแวดล้อม  ที่เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย      ซึ่งเปรียบเทียบให้เห็นกระบวนทัศน์เก่า และกระบวนทัศน์ใหม่สรุปให้เห็นจากตาราง  ( ไพพรรณ เกียรติโชติชัย , 2545 )
กระบวนทัศน์เก่า
กระบวนทัศน์ใหม่
1. มองโลกแบบแยกส่วน ( Atomism ) โดยเชื่อว่า
องค์ประกอบย่อยของวัตถุสามารถดำรงอยู่อย่าง
อิสระ ดังนั้นจึงเชื่อการดำรงอยู่ของกลุ่มชล
1. มองโลกแบบองค์รวม ( Holism ) โดยเชื่อว่าทุก
อย่างเกี่ยวพันและสัมพันธ์กัน ดังนั้นจึงเชื่อในการ
ดำรงชีวิตของกลุ่มชน
2. เชื่อในเรื่องการแข่งขัน การแสวงหากำไรและหลัก
วิวัฒนาการที่คนแข็งแรงเท่านั้นจะดำรงชีพอยู่ได้
2. เชื่อในความร่วมมือ การประสานประโยชน์ และ
สันติภาพ
3. เชื่อว่ามนุษย์อยู่เหนือธรรมชาติ และสามารถ
เอาชนะธรรมชาติ
3. เชื่อในความประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ
ธรรมชาติ และต้องเคารพธรรมชาติ
4. เชื่อในเรื่องหลักรวมศูนย์อำนาจและเชื่อใน
ประชาธิปไตยตัวแทน
4. เชื่อในการกระจายอำนาจ และหลักของ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
5. เน้นความสำคัญของวัตถุสารที่เหนือจิตวิญญาณ
5. เน้นความสำคัญของพลังงานและจิตวิญญาณ
6. เน้นความสำคัญของเศรษฐกิจ
6. เน้นความสำคัญของคุณค่าความเป็นมนุษย์
7. เชื่อว่าความจริงต้องเป็นระบบและมีความแน่นอน
7. เชื่อว่าโลกตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลง
8. Text-Based Learning
8. IT-Based Learning


เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเปลี่ยนแปลง
    การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้การกระจายข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทุกทิศทาง และมีระบบตอบสนอง ด้วยเหตุนี้ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ผลของความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญหลายด้าน ดังนี้
-  ทำให้สังคมเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศ
-  เป็นเทคโนโลยีแบบตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้   
-  ทำให้เกิดสภาพการทำงานแบบทุกสถานที่ และทุกเวลา
-  ทำให้ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากระบบท้องถิ่นไปเป็นเศรษฐกิจโลก    
-  ทำให้มีลักษณะผูกพันหน่วยงานภายในเป็นแบบเครือข่ายมากขึ้น    
-  ก่อให้เกิดการวางแผนการดำเนินการระยะยาวขึ้น 

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลต่อกระบวนทัศน์ทางการศึกษาอย่างไร
                การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในปัจจุบันมีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะเรื่องของกระบวนทัศน์ทางการศึกษา
1.จากการศึกษาในระบบโรงเรียน   ไปสู่การศึกษาตลอดชีวิต  
2.จากการสอน  ไปสู่การเรียนรู้ 
3.จากความพยายามที่จะให้เกิดความเสมอภาคไปสู่คุณภาพของการศึกษา  
4.จากการเน้นที่ปัจจัยเรื่องเงินงบประมาณและวัสดุครุภัณฑ์   ไปสู่กระบวนการและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทั้งคุณภาพและปริมาณ
5.จากหลักสูตรความรู้เดียวๆในแนวลึกไปสู่หลักสูตรแบบบูรณาการ
6.จากการประเมินผลปริมาณของการเรียนรู้ความรู้ความจำ   เพียงอย่างเดียวไปสู่การประเมินผลทั้งคุณภาพและปริมาณของทุกมิติของผลลัพธ์การเรียนรู้  ได้แก่ด้านความรู้ความสามารถ  เจตคติ  ค่านิยม  และทางด้านร่างกาย
7.จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนแต่ละบุคคลไปสู่การประเมินความสำเร็จของโรงเรียนหรือระบบ
จะเห็นได้ว่าการที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการศึกษาทำให้ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางการศึกษาให้ทันกับยุคและสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ  การใช้เทคโนโลยีนั้นทำให้นักเรียนสามารถค้นคว้าหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของการศึกษาได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น  แต่ที่สำคัญเทคโนโลยีมีทั้งข้อดีและข้อเสีย  ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลที่จะนำไปใช้เกิดประโยชน์หรือไม่

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลต่อกระบวนทัศน์ทางการศึกษา  และส่งผลกระทบต่อตัวท่านในฐานะนักศึกษาอย่างไร
                ผลของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและกระบวนทัศน์ส่งผลต่อตัวดิฉันคือ  การสืบค้นข้อมูล  รับส่งงานต่าง ๆ  เป็นไปได้โดยง่าย  การจัดระบบการทำงานของดิฉันเองก็เป็นระบบ  แบบแผน  การตัดสินใจในการทำงาน การหาข้อมูลเปรียบเทียบ  และติดต่องานกับท่านอาจารย์ สะดวกรวดเร็ว  เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาให้ก้าวหน้านั้นเป็นสิ่งที่ดี  ในปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกสบายให้แก่ชีวิตและสังคม  แต่เทคโนโลยีก็มีผลเสียเช่นเดียวกัน  คือการใช้เทคโนโลยีมาก ๆ ทำให้ดิฉันและคนรอบข้าง  ลืมวิถีชีวิตของตนเองไปในบางส่วน  เพราะมัวแต่ให้ความสำคัญของเทคโนโลยีมากเกินไป  การใช้เทคโนโลยีกันอย่างแพร่หลายในสังคมทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ทำให้ดิฉันต้องปรับตัวให้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเทคโนโลยีให้ได้
                โดยสรุปการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายภายในโลกทั้งในยุคปัจจุบันและในอนาคต แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบไปพร้อมๆ กัน อาจกล่าวได้ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ได้ฉันท์ใด ก็สามารถทำลายล้างชีวิตและสังคมของมนุษย์ได้ฉันท์นั้น เนื่องจากปัจจัยสำคัญที่มีต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงว่าจะไปทางด้านใดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ครอบครองเทคโนโลยีจะมี “ จริยธรรม ในการนำไปประยุกต์ใช้มากน้อยเพียงใด
เอกสารอ้างอิง
http://www.matichon.co.th/matichon/matichon.php?s_tag=01act02270246&show=1&sectionid=0101&day=2003/02/27


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น